JACEK WIŚNIEWSKI

Mistrz bioenergoterapii i radiestezji

Kontakt

Radiestezja

 

Na temat radiestezji napisano wiele ksiązek i artykułów, także dużo o niej mówi, ale nie jest rozpowszechniany fakt i rzadko podaje się go do publicznej wiadomości, że jest ona prawnie uznanym zawodem a od 1983 roku wpisana jest na listę zawodów pod nr 5150103.
Radiestezja jako zawód jest przypisana do rzemiosła i tylko ten organ w Polsce ma prawo nadawania kwalifikacji zawodowych w/g procedur obowiązujacych w rzemiośle.
Radiestezja od 1968 roku funkcjonuje również jako nauka wpisana na listę UNESCO.

Czym jest i czym zajmuje sie radiestezja?

Rozpatrując etymologię słowa radiestezja radius(promień) i esthenastai(odczuwanie) możemy stwierdzić , że jest w nim mowa o odczuwaniu promieniowania emitowanego z różnych materii i substancji zlokalizowanych pod ziemią, na ziemi, w wodzie i atmosferze.
Radiesteta - człowiek odczuwający promieniowanie.
Wszystko w przyrodzie emituje właściwe sobie promieniowanie. Promieniując nawzajem oddziałowuje na siebie i wywiera pozytywny, obojętny lub negatywny wpływ.
Jest nauką zajmującą się badaniem promieniowania, określaniem jego typu, jakości jak również skutków wywieranych na otoczenie. W radiestezji wykorzystuje się metody biotroniczne, stąd najważniejszym ?instrumentem? do badań jest człowiek, dlatego też radiestezja nazywana jest równiez sztuką, ponieważ wymaga odpowiednich predyspozycji.Do najważniejszych należy wrażliwość radiestezyjna, którą w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu , posiada niewielki procent populacji ludzkiej. Do niemniej ważnych cech należą również:

 • uczciwość
 • cierpliwość
 • rzetelność
 • wewnętrzny ład
 • umiejętność koncentracji
 • pokora

Nie ma w radiestezji żadnej magii a przyrządy jakimi posługuje się radiesteta (różdżki, wahadła) to tylko pomoce do wyrażania poprzez efekt biofizyczny swoistego języka podświadomości.
W radiestezji wyodrębniamy obecnie następujące dyscypliny:

 • geotronikę - zajmującą się poszukiwaniem i lokalizacją stref, zjawisk, anomalii występujących pod powierzchnią i na powierzchni ziemi czyli : wody, minerałów, bogactw naturalnych, określaniem stref geopatycznych, uskoków geologicznych, ekspertyzami działek budowlanych i mieszkań.
 • biotronikę - zajmującą się badaniem procesów psychofizycznych, biofizycznych i biochemicznych , towarzyszących różnym formom postrzegania ponadzmysłowego. Jest podstawą wszelkich działań radiestezyjnych związanych z organizmem człowieka, oddziaływań bioenergetycznych, promieniowaniem organizmów żywych i polami biologicznymi tych organizmów.
 • fitotronikę - zwaną również fitoradiestezją, zajmującą się wszystkimi zjawiskami związanymi z roślinami, ich wpływem na człowieka, zwierzęta i inne rośliny . Bada wzajemne związki , sympatię, antypatię, polaryzację i jonizację, uczy jak to wykorzystać w praktyce w kształtowania klimatu mieszkań i miejsc pracy.
 • teleradiestezję- najbardziej kontrowersyjną dziedzinę, obejmującą poszukiwania na odległość,w czasie i przestrzeni, przy pomocy planów, szkiców i zdjęć.

 


Wzmianki o stosowaniu wiedzy radiestezyjnej datują się od czasów starożytnych. Wynika z tego, że jest ona dziedziną bardzo starą i na przestrzeni czasu przeżywała różne koleje. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu , że znaczna ilość starych budowli, kościołów a nawet lokalizacja miast zostało zbudowanych i umiejscowionych w oparciu o tę wiedzę.
Pozwala ona także na zabezpieczenie organizmów żywych przed szkodliwym promieniowaniem, jak również na wykorzystanie stymulujących potencjałów tego promieniowania. Wiadomo, potwierdzają to obserwacje i badania, że warunki geologiczne mają znaczący wpływ na rozwój organizmów żywych tzn.miejsce przebywania ma znaczny wpływ na zdrowie, a także na rozwój choroby, jej umiejscowienia a nawet rodzaj schorzenia. Wszyscy ludzie mogą zaobserwować u siebie, że w jednych miejscach czują się dobrze a w innych odczuwają dyskomfort, zmęczenie, utratę sił witalnych, mimo prawidłowego odżywiania i prowadzenia higienicznego trybu życia. To właśnie szkodliwe promieniowanie odpowiedzialne jest za taki stan rzeczy.

 

 

Rodzaje promieniowań


I. N a t u r a l n e:
1. Promieniowanie pierwiastków

 • alfa - mało przenikliwe, szybko traci swoją energię , zasięg paru mm
 • beta - bardziej przenikliwe, o zasięgu do kilku metrów
 • gamma - bardzo przenikliwe, przechodzi przez kilkucentymetrową warstwę ołowiu o znacznym zasięgu.

2. Promieniowanie słoneczne i kosmiczne

 • słoneczne - wywołuje wrażenia świetlne w zakresie fal od 360-760 nm. W tym zakresie znajduje się siedem podstawowych barw widma słonecznego tj. czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy.
 • kosmiczne - odkryte w 1902 roku przez laureata nagrody Nobla fizyka austriackiego R.Hessa. jest promieniowaniem bardzo silnie przenikającym tzw. ultra gamma. Dociera do głębokości 1000 m pod ziemią. Promieniowanie to ma istotny wpływ na życie na ziemi. Burze magnetycz- ne, fazy księżyca to min wpływ na te najbardziej istotne zjawiska.


II. S z t u c z n e - promieniowanie stworzone i kontrolowane przez człowieka, przykładem jest promieniowanie rentgenowskie.

III. P r o m i e n i o w a n i e   g e o p a t y c z n e   i   g e o b i o l o g i c z n e - wywołane przez procesy energetyczne zachodzące w jądrze ziemi. Tworzy ono wokół ziemi naturalne pole o charakterze elektromagnetycznym lub elektrycznym. Zaburzenia ciągłości budowy geologicznej wywołują na jej powierzchni anomalie elektromagnetyczne, elektryczne bądź grawitacyjne. Tworzą nad powierzchnią ziemi strefy geopatyczne,które mają różny przebieg, od prostolijne- go do wijącego o równej lub zmiennej szerokości. Strefy te często nakładają się na siebie, układając się w wielopiętrowe skrzyżowania. Pochodzą one najczęściej od płynących podziemnych cieków wodnych, uskoków geologicznych, pustek geologicznych naturalnych lub sztucznych, złóż mineralnych, obiektów archeologicznych lub obiektów pochodzenia technicznego tj.kanały energetyczne, kanalizacje itp.


Promieniowanie podziemnych cieków wodnych-zwanych żyłami wodnymi, jest stosunkowo dobrze poznane.Strefa nad ciekami wodnymi wykazuje odmienne cechy fizyczne i energetyczne od przeciętnych punktów poza nim.
Zbadana energia wód podziemnych składa się z :

 • fal elektromagnetycznych(fotonowych)
 • fal akustycznych(fotonowych)
 • fal Alfvena

Natężenie promieniowania zależy od wielu czynników, miedzy innymi od wielkości pola geomagnetycznego, dynamiki wód podziemnych, tarcia wody w miejscu przepływu i właściwości chemicznych wody. Energia akustyczna w zakresie ultradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią związany jest destrukcyjny charakter oddziaływania na materię ożywioną i nieożywioną. Generalnie promieniowanie cieków wodnych jest szkodliwe ale destrukcyjny charakter zależy od indywidualnych cech osobniczych.

Radiestezyjne badania podziemnych cieków wodnych wykazały trzy rodzaje promieniowania:
(rys.1)

 • pionowe
 • ugięte (zwane zapowiadającym)
 • boczne (wychodzące pod kątem 45 st.)

Najbardziej szkodliwe jest promieniowanie pionowe, przenika przez beton, cegłę i inne materiały budowlane.
Wyczuwane jest na najwyższych kondygnacjach budynków a nawet na znacznych wysokościach podczas lotów samolotem.
Promieniowanie boczne jest pięciokrotnie słabsze od pionowego,obejmuje jednak swym zasięgiem dosyć znaczne obszary.
(rys.2)


Rys.1


Rys.2

2. Promieniowanie uskoków tektonicznych-bardzo podobne swą charakterystyką do promieniowania cieków wodnych. Mylone przez wielu radiestetów i często wskazywane jako lokalizacje ujęć wodnych w miejscach gdzie nie ma wody.(Rys.3)

Rys.3


Siatka geobiologiczna (szwajcarska) - jest siecią w postaci pionowych ścian promieniowania o szer.200-220 cm usytuowanych w kierunku północ-południe i 250 cm w kierunku wschód-zachód.
Oczka siatki przemieszczają się w ciągu dnia w granicach kilku centymetrów,a także wraz ze zmianami faz księżyca.
(rys 4).
Wymiary oczek dotyczą Europy środkowej.
Rys.4 Siatka geobiologiczna(szwajcarska)


Oddziaływanie promieniowania geopatycznego na organizmy żywe
Od tysięcy lat,Chińczycy,Egipcjanie i Rzymianie unikali szkodliwych promieniowań nie tylko przy budowie domów i budynków inwentarskich ale także przy zakładaniu ogrodów oraz konserwowaniu żywności.
W czasach nowożytnych badania eksperymentalne prowadzone są w wielu instytutach,miedzy innymi w instytucie Biologiczno-Anatomicznym w Monachium. Wykazały one, że bakterie na strefach geopatycznych rozwijają się w odmienny sposób niż na strefach neutralnych. Myszy zarażone bakterią różycy ciężej chorowały i częściej zdychały.

Według współczesnych badań wrażliwość na promieniowanie wykazują wszystkie organizmy żywe, od najprostszych do najbardziej złożonych, tylko w bardzo różnym stopniu. Największą wrażliwość wykazują jądra komórki, szczególnie w stadium rozmnażania.Substancje jądrowe składają się z chromosomów, te z kolei zbudowane są z genów będących nośnikami cech dziedzicznych oraz regulują równowagę dynamiczną komórki. Promieniowanie jonizujące wywołuje w chromosomach zwolnienie normalnego podziału a zakłócenia prowadzą do powstania komórek nowotworowych.
Najwięcej materiałów badawczych i obserwacyjnych z oddziaływania geopatycznego zgromadzono na podstawie badań roślin uprawnych i drzew.Na ziemi napromieniowanej plony różnych roślin uprawnych i zbóż były o 10-20% niższe a rośliny były mniejsze.Niektóre z roślin szczególnie wrażliwe na promieniowanie tj. geranium, paprocie, balsamina, narecznica, stosowane są jako rośliny doświadczalne i testujące. Chociaż rośliny w większości żle znoszą promieniowanie geopatyczne, to zarazem niektóre z nich lub ich owoce są w pewnym stopniu neutralizatorami tego promieniowania w szczególności kasztany. Właściwości te są z powodzeniem wykorzystywane przy wykonywaniu odpromienników naturalnych.
Wskazanym jest posadzić na miejscach zapromieniowanych paprocie, wrzosy, brzozę, rośliny te mniej intensywne promieniowanie mogą nawet zlikwidować. Dodatkowe pozytywne działanie tych roślin to bardzo korzystna jonizacja ujemna powietrza.
Na miejscach zapromieniowanych czują się bardzo dobrze różnego rodzaju glony, grzyby i porosty. Spośród drzew chętnie rosną na żyłach wodnych dęby, wierzby, modrzewie, klony, orzechy.
Obok nich znakomicie rozwijają się pokrzywa i tasznik pospolity.
Na ciekach wodnych dobrze rosną też owies, koniczyna, bez lilak, głóg, paproć, jemioła, naparstnica, wilcza jagoda, cykuta, powoje, jastrzyk, osty, piołun i babka lancetowata.Z warzyw : rzodkiew, cebula, czosnek, szczypiorek, seler, fasola, rzepa, pomidory i rabarbar.
Większość drzew i krzewów posadzonych na ciekach choruje na raka.Drzewa te słabo owocują i najczęściej usychają. Na pniach pojawiają się narośla i zgrubienia, często przypisywane mrozom, ale jest to niestety spowodowane promieniowaniem cieków wodnych. Najczulsze na promieniowanie są brzoskwinie, wiśnie, morele i czereśnie. Rośliny źle znoszące promieniowanie cieków wodnych rozwijają się normalnie tylko na glebach niezapromieniowanych.
Promieniowanie podziemnych żył wodnych wywiera także niekorzystny wpływ na zwierzęta.

Pierwszym sygnałem jest brak apetytu i żywotności. Następnym to opuchnięte nogi i ogólne podenerwowanie, pomimo zmęczenia zwierzęta nie chcą się położyć. Udowodniono, że krowy trzymane w oborze w strefie geopatycznej mają miejszą wydajność mleczną oraz wykazywały zaburzenia w rozrodzie.Obserwowano sztywny chód bydła, zapalenie stawów, cielęta rodziły się słabsze, częściej chorowały. Owce opuszczają strefy napromieniowane a na pastwiskach niechętnie pasą się w tych obszarach. Bardzo wrażliwe na promieniowanie są również konie. Po kilku dniach przebywania w strefie geopatycznej stają się nerwowe i pocą się.Psy unikają miejsc napromieniowanych a trzymane w takich miejscach zapadają na choroby nowotworowe.Koty natomiast przeciwnie ? są bardzo zadowolone, gdy znajdą miejsce na ciekach a jeszcze lepiej na ich skrzyżowaniach i godzinami się tam wylegują. Dzikie zwierzęta i zwierzyna łowna unika tych stref a większość ptaków nie zakłada tam gniazd ? z wyjątkiem podobno sroki. Nad żyłami wodnymi bardzo dobrze czują się natomiast wszelkie owady: osy, szerszenie, różne gatunki muszek a także mrówki i termity.
Strefy promieniowania geopatycznego mają również a może przede wszystkim szkodliwy wpływ na ludzi, szczególnie wtedy gdy człowiek przebywa długo w jednym miejscu i w jednej pozycji np. podczas snu, pracy w jednym miejscu czy chorując leżąc w łóżku. Liczne badania i obserwacje wykazały, że podziemne żyły wodne wyzwalają lub intensyfikują takie choroby jak: rak, astma, reumatyzm, choroby nerek i pęcherza a nawet epilepsję. W zależności od indywidualnej podatności człowieka na to promieniowanie, skutki mogą być obserwowane bardzo szybko lub nawet po 5, 10 latach. Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie napromieniowanej można zaobserwować:

 • ociężałość i osłabienie przy wstawaniu(syndrom rannego zmęczenia)
 • niespokojne sny lub bezsenność
 • częste bóle głowy
 • dolegliwości reumatyczne i układu trawiennego
 • nieżyt gardła i dróg oddechowych
 • choroby serca i kręgosłupa

Wszystkie te objawy i schorzenia mogą mieć lżejszy lub trwalszy przebieg w zależności od intensywności promieniowania i czasu w którym jesteśmy poddani temu oddziaływaniu.


 
Rys.5 Sytuacja przed badaniem radiestety


Rys.6 Sytuacja po badaniu radiestety z uwzględnieniem miejsc wolnych od promieniowania

Należy dążyć by miejsca do spania, miejsca pracy , zlokalizowane były w strefach neutralnych jak na rys.6.

rys.7 właściwie


rys.8,9,10,11 żleSytuacje przedstawione na rys.8,9,10 i 11 mają bezpośredni wpływ na miejsce występowania problemów zdrowotnych.
Istnieją sposoby neutralizacji promieniowania cieków wodnych. Zależą one od lokalizacji miejsca wystepowania,czy jest to budynek wolnostojący czy jest to blok wielorodzinny, od rodzaju zabudowy, charakteru i natężenia promieniowania. W związku z tym, że wiele odpromienników zbudowanych jest na zasadzie anten odbijających muszą za nimi przemawiać względy etyczne. Dlatego sprawa odpromieniowania jest trudna i musi być przeprowadzona w oparciu o szeroką wiedzę.
W swojej pracy w pierwszej kolejności stosuję o ile to możliwe tzw. ?ucieczkę? ze strefy napromieniowanej rys.6, W następnej kolejności jest odpromieniowanie w oparciu o materiały naturalne tj.otoczaki.Tam gdzie nie ma innego rozwiązania - odpromienniki techniczne.


rys.12 Praca z różdżkami w terenie


rys.13 Praca z różdżkami przy lokalizacji ujęcia wodnego


 


Przy opracowaniu tekstu korzystano z książki prof. Zbigniewa Królickiego "Radiestezja stosowana" W celu szerszego zaznajomienia się z problematyką radiestezji odsyłam Państwa do innych książek tego Autora.